ADRK KLUBSIEGER 2017

BOOM vom Cherniy Kumir - V1, Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, KLUBSIEGER 2017!!!!!

Funny vom Blasphemy - V4

Naomi vom Wilden Westen - V4